Kirkevalget 2023


Les om nominasjon til menighetsråd og overføring av stemmerett.

Nominasjonsarbeidet.

Nominasjonskomiteen for menighetsrådsvalget i Hillevåg menighet er i full gang med å spørre kandidater til nytt menighetsråd. Det skal velges 8 faste og 5 varamedlemmer til rådet og kandidatlisten skal inneholde minst like mange navn som det skal velges inn i rådet. Frist for å levere inn kandidatlisten er 31. mars.

Menighetsrådet som også er valgstyre, skal godkjenne den innkomne kandidatlisten fra nominasjonskomiteen og sørge for at listen blir offentlig. Dette gjøres ved at listen legges ut på menighetens nettside og ved oppslag i kirken. Når det er gjort, skal valgstyret kunngjøre supplerende nominasjon.  

Supplerende nominasjon handler om at andre enn nominasjonskomiteens medlemmer kan fremme forslag til kandidater til menighetsrådet. Dersom en ønsker å nominere noen, må 5 stemmeberettigede personer stå bak forslaget. Forslaget leveres valgstyret som skal godkjenne nominasjonen. Supplerende nominasjon åpnes når kunngjøring om dette er gjort, dette skal kunngjøres senest 2. mai. Frist for innsending av forslag til kandidater er 15. mai.

Overføring av stemmerett.

Ingen kan ha stemmerett i mer enn et sokn. Normalt vil det være det stedet en er registrert bosatt. Men kirkevalgreglene åpner for at en kan søke om å overføre stemmerett fra et sokn til et annet. Bestemmelsen åpner for at et medlem som er engasjert i en annen menighet enn der vedkommende er registrert bosatt, kan søke om å få tilknytning til et annet sokn. Den kan også anvendes på medlemmer som har tilhørt et sokn, men som flytter på institusjon utenfor dette soknet. Dersom de ønsker det, bør slike medlemmer kunne få stemme i den menigheten de har et forhold til, altså der de tidligere var bosatt. Også i disse tilfellene vil det være medlemmet selv som søker biskopen om samtykke. Bestemmelsen berører også personer som er tilsatt i et annet sokn enn der de er bosatt. Disse kan søke om stemmerett i tilsettingssoknet. 

Daglig leder
Solveig Myklatun
51 84 04 00
90 02 74 26
Send e-post

Tilbake
Del