Kirkevalget 2019


Hva er kirkevalg?

Hvorfor skal jeg stemme og hvem kan jeg stemme på?

Her finner du kandidatliste og informasjon om valget.

 

Foto: Kirkerådet

Hva er Kirkevalg?

Kirkevalg betyr at et nytt Menighetsråd i Hillevåg skal velges. Samtidig skal det også velges nytt Bispedømmeråd. 

 

Hvorfor skal jeg stemme?

Du kan være med på å skape fremtidas kirke. Kirken trenger medlemmer som bryr seg.
Ved kirkevalget inviteres du til å delta og til å velge de kandidatene du ønsker inn i bispedømmerådet og menighetsrådet der du bor.

Din stemme teller i en spennende tid for kirken!

 

Hvem kan jeg stemme på?

Du stemmer på kandidater til menighetsrådet og til bispedømmerådet.

Kandidatene til Hillevåg menighetsråd er:

1. Lars- Ingvald Klovning

2. Anna Koltveit

3. Ole Johan Strand

4. Gunnhild Marie Hagen

5. Kirsten Olene Håkull Klungtveit

6. Guro Waldeland Takvam

7. Frode Alvestad

8. Leif Vastveit

9. Morten Hermansen

  

Hva gjør Menighetsrådet?

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Rådet har stor innflytelse på oppgavene i kirken. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer - bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning.

Her er noen eksempler på menighetsrådets ansvarsområder:
- Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år
- Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste)
- Gudstjenester
- Kirkemusikk
- Ofringer
- Utleie av kirken
- Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop
- Samarbeid med frivillige
- Langsiktig planlegging av menighetens arbeid

Som medlem i menighetsrådet får du mulighet til å fremme saker du selv synes er viktige, og påvirke kirkens arbeid i ditt lokalsamfunn. Du kan engasjere deg på felt du interesserer deg for. En undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet. 85 prosent synes vervet er mer eller like tilfredsstillende som de hadde forventet. 

Menighetsrådet sitter i fire år, og nytt råd velges når det er kirkevalg.
Kirkevalget pleier å være samtidig som kommunevalg. 

Hillevåg menighetsråd har åtte faste medlemmer og fem varamedlemmer.
Av disse åtte har vi en leder, en nestleder, en fellesråds-representant, samt representanter i menighetens utvalg. Soknepresten er fast medlem, og daglig leder er saksbehandler.

 

Hva gjør bispedømmerådet?

Bispedømmerådet er det regionale styringsorganet i kirken. Rådet tilsetter og har arbeidsgiveransvar for prester og enkelte andre ansatte i kirken. Medlemmene i bispedømmerådene utgjør samlet Kirkemøtet som er Den norske kirkes øverste representative organ.

 

Hvem har stemmerett, og Hvor kan jeg stemme?

Medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år. Det er dåpen som gir medlemskap i kirken. Nesten 3,1 millioner mennesker hadde stemmerett ved Kirkevalget i 2015.

Sjekk om du er medlem.

I august mottar alle stemmeberettigede et valgkort som blant annet informerer om tid og sted for valget der du bor. 

Du kan stemme på kandidater til Hillevåg menighetsråd i Hillevåg kirke.

Stemmelokalet er åpent:

Søndag 8. september 15.00-20.00

Mandag 9. september 10.00-21.00

 

Hvordan avgir jeg stemme?

Trykk her for å lese en god beskrivelse av stemmegivningen.

 

Kan jeg avgi forhåndsstemme?

Forhåndsstemmer kan avgis på Kirkens Servicetorg , Klubbgaten 1 - 3.etasje, 4013 Stavanger.

 

Det blir også anledning til å avgi forhåndsstemme etter gudstjenesten i Hillevåg kirke søndag 8. september. 

 

Tilbake